Bể sinh hóa – KCN Vũng Áng – Hà Tĩnh (1)

093.169.8383