Bể sinh hóa – KCN Vũng Áng – Hà Tĩnh (2)

093.169.8383