Bể sinh hóa – KCN Vũng Áng – Hà Tĩnh

093.169.8383